„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“ Параћин - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта фазне изградње туристичког комплекса у оквиру целине „Етно насеље“

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“ Параћин - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта фазне изградње туристичког комплекса у оквиру целине „Етно насеље“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта фазне изградње туристичког комплекса у оквиру целине „Етно насеље“ П0+Сут+Пр+Гал+2С+2Пк , на кп.бр.6/5, 6/6 и 6/7 КО Брзеће, локалитет „Јарам“, општина Брус, заведен под бројем 353-02-02053/2023-03 од 30.05.2023. године, носиоца пројекта „BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“, ул. Космајски пут бр.1, 35250 Параћин.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 424, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.