Носиоца пројекта „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о., Шабац - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god

Носиоца пројекта „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о., Шабац - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god у оквиру комплекса „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. на кп.бр. 6915/47, 6915/44, 6915/42, 6915/46, 6915/48, 6915/37, 6915/38 и 6915/39 КО Шабац, на територији града Шапца, носиоца пројекта „Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Хајдук Вељкова бр.1 Шабац.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.