ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта изградње државног пута IВ реда, Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта изградње државног пута IВ реда, Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта изградње државног пута IВ реда бр. 28 (М-19.1) Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут (петља „Сурдук“) -Сињевац-Волујац, ( km 0+000-4+845km), на КП у КО Ужице, КО Буар и КО Стапари, на територији града Ужица, заведен под бројем 353-02-02715/2023-03 од 13.07.2023. године, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“ Булевар краља Александра бр. 282 Београд.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.