„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња привременог објекта

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња привременог објекта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња привременог објекта - постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и постројење асфалтне базе на катастарским парцелама КО Чаири и КО Богдање, на територији општине Трстеник у сврху  изградње Моравског коридора, на km 47+100, носиоца пројекта „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд Ресавска бр. 23.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.