Републичка инспекција у акцији: Контролише се поступање са отпадним моторним уљем у београдским ауто-сервисима

ulje1

Републичка инспекција у акцији: Контролише се поступање са отпадним моторним уљем у београдским ауто-сервисима

Републичка инспекција за заштиту животне средине покренула је, у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским прописима, контролу привредних субјеката који се баве сервисирањем возила на територији Београда, у вези са поступањем са отпадним моторним уљем које настаје обављањем ове делатности.

ulje2Инспекцијским надзором је утврђено да су два ауто-сервиса користила котао за грејање на отпадно уље, због чега су против одговорних лица поднети захтеви за покретање прекршајног поступка надлежном судском органу и сачињена решења о забрани термичког третмана отпада, са налогом о предаји отпадног уља овлашћеном лицу.

У више ауто-сервиса констатоване су незаконитости у управљању отпадним моторним уљима у виду непоседовања израђеног Плана управљања отпадом, Извештаја о испитивању отпада или се отпад неадекватно складишти и не предаје овлашћеном лицу за управљање отпадом. Такође је утврђено да поједини ауто-сервиси не воде евиденцију о отпаду који настаје и који се предаје, нити имају одређено одговорно лице за управљање отпадом.

Привредним субјектима код којих су уочене и констатоване неправилности дат је налог са роком за њихово отклањање, а у 10 случајева донета су и решења за отклањање незаконитости. За непоступање по издатим налозима у законским роковима, подносиће се пријаве надлежном прекршајном суду, где су за правна лица запрећене казне од 500.000 – 1.000.000 динара, а за предузетнике од 250.000 – 500.000 динара или казна затвора до 30 дана.

ulje3