Дозволама за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија постиже се контролисана дистрибуција одређених опасних хемикалија. На тај начин спречава се да нарочито опасне хемикалије буду доступне лицима која их могу користити у недозвољене сврхе и тиме нарушити здравље људи и животну средину. Такође, контролисана дистрибуција омогућује увид у ток нарочито опасних хемикалија кроз цео ланац снабдевања.

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се произвођачу и увознику само ради обављања делатности промета, а не издаје се за коришћење нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе. Ова дозвола није дозвола за појединачни увоз хемикалије, односно она се не захтева приликом увоза сваке нарочито опасне хемикалије.

Која се хемикалија сматра нарочито опасном и за коју се издају дозволе за делатност промета, односно за коришћење нарочито опасних хемикалија?

У складу са одредбама Правилника о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Сл. гласник РС", бр. 6/17 и 29/18), нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за oбављање делатности промета односно коришћења, јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа опасности које су дате у члану 2. у Табели овог правилника. У  Табели су дате класе опасности према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", бр. 105/13, 52/17 и 21/19).

За које хемикалије није потребно поседовати дозволу?

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности промета, односно коришћења су:

 • хромати;
 • катран угља;
 • експлозиви;
 • хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и електроплатинирање;
 • боје за сликање у облику пасте;
 • моторна горива, као и течни нафтни гас и уље за ложење, ако се користе као енергенти;
 • средства за заштиту биља;
 • биоцидни производи;
 • натријум хидроксид и калијум хидроксид, као и смеше које га/их садрже у појединачној концентрацији једнакој или већој од специфичне граничне концентрације за класификацију у класу опасности: „Корозивно оштећење коже, категорија 1А, H314”, наведене у пропису којим се утврђује списак класификованих супстанци, на основу које се ове смеше класификују у наведену класу опасности, под условом да наведена класификација смеше искључиво потиче од натријум хидроксида и/или калијум хидроксида као састојка смеше, укључујући и смеше у којима је збирна концентрација натријум хидроксида и калијум хидроксида једнака или већа од 5%;
 • хемикалије које правно лице односно предузетник производи, увози или прибавља на домаћем тржишту, а које користи искључиво за индустријске или професионалне сврхе.

Коме се издају дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија?

У складу са Законом о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се увознику, произвођачу супстанци и  даљем кориснику који производи хемикалију (смешу) ради стављања у промет као и дистрибутеру нарочито опасних хемикалија који није увозник, произвођач односно даљи корисник.

Напомена: под даљим корисником који има обавезу поседовања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, сматрају се правна лица, односно предузетници који хемикалије користе за производњу нарочито опасних хемикалија (смеша) које стављају на тржиште. Међутим уколико даљи корисник нарочито опасну хемикалију користи за производњу производа (аутомобили, теписи, итд.), тада он нема обавезу поседовања дозволе за делатност промета нарочито опасних хемикалија.

Коме се издају дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија?

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија издаје се физичком лицу које их користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе, ако се уместо тих хемикалија не могу користити друге алтернативне хемикалије.

Коме се не издаје дозвола за обављање делатности промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија?

 • Правним лицима, односно предузетницима који користе нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе;
 • научноистраживачким организацијама;
 • лицима која обављају културну делатност;
 • органима државне управе, јавним агенцијама и органима јединица локалне самоуправе којима су те хемикалије потребне за обављање послова;
 • правним и физичким лицима која имају дозволу за производњу и промет лекова.

Коме се подноси захтев за издавање дозволе за делатност промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија?

 • Министарству надлежном за заштиту животне средине се подноси захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија подносе увозник, произвођач (произвођач супстанце) односно даљи корисник (произвођач смеше).
 • Јединици локалне самоуправе се подноси захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија подноси дистрибутер који није увозник, произвођач односно даљи корисник,као и физичко лице које подноси захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Шта се доставља приликом подношења захтева за добијање дозволе за промет нарочито опасних хемикалија?

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија садржи:

 • опште податке о подносиоцу захтева (назив, адресу, број телефона, е-маил, ПИБ, име одговорног лица, а где је прописана обавеза и име саветника за хемикалије);
 • датум и број претходно издате дозволе, ако је дозвола раније издата;
 • податак да делатност промета обавља као: произвођач, увозник, даљи корисник, дистрибутер;
 • списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет.

Уз захтев се доставља:

 1. опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење. У оквиру преветивних мера се наводе Безбедносне процедуре за пријем, издавање, чување и транспорт нарочито опасних хемикалија унутар локације складишта.
 2. доказ о обезбеђеном складишту (фотокопија власничког листа складишног простора или фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање годину дана);
 3. доказ о плаћеној накнади за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Шта се доставља приликом подношења захтева за добијање дозволе за коришћење нарочито опасне хемикалије?

Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи:

1) опште податке о подносиоцу захтева:

          (а) име;

          (б) адресу, број телефона и е-маил;

2) датум и број претходно издате дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, ако је дозвола раније издата;

3) податке о идентификацији нарочито опасних хемикалија:

         (а) за супстанце: трговачки и хемијски назив, идентификациони број (индекс број ако је супстанца наведена у пропису којим се утврђује Списак класификованих супстанци, као и EC број или CAS број), класу опасности, категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности -Н ознаку и количину;

          (б) за смеше: трговачко име или ознака за смешу, као и хемијски назив, састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности смеше, CAS број и EC број супстанце која доприноси опасности смеше, класу и категорију опасности и ознаку за обавештење о опасности - Н ознаку и количину;

4) сврху за коју се дозвола тражи.

Уз захтев се доставља:

 1. образложење начина чувања и коришћења нарочито опасних хемикалија;
 2. безбедносни лист нарочито опасне хемикалије коју намерава да користи;
 3. изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасне хемикалије;
 4. изјава у којој се образлаже зашто се за планиране начине и сврху коришћења не могу користити друге алтернативне хемикалије;
 5. доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци;
 6. доказ о плаћеној накнади за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Ко може да врши промет нарочито опасних хемикалија?

Ималац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија може да врши промет:

 • правним лицима, односно предузетницима који их користе у индустријске или професионалне сврхе;
 • дистрибутерима и даљим корисницима који производе смешу ради стављања у промет и поседују дозволу за делатност промета;
 • физичким лицима који имају дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Ко има обавезу вођења евиденције и на који начин је води?

Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу да уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа без накнаде правним лицима која поседују дозволу за обављање делатности промета води евиденцију о промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о начину вођења евиденције о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 31/11) као и за сваку  хемикалију коју правно лице ставља у промет, осим што уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа без накнаде правним лицима која поседују дозволу за обављање делатности промета наведе и податак о броју дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе правног лица коме продаје или уступа хемикалије.

Уколико продаје или уступа нарочито опасне хемикалије физичким лицима које поседују дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија, ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија. 

Образац захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија.

Износ административних такси и инструкције за уплату.