Одлука о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2023. години

Одлука о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2023. години

На основу члана 69. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18 - др. закон, 71/21), Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РСˮ, број 138/22) и Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2023. години („Службени гласник РСˮ, брoj 8/23), министарка заштите животне средине доноси

  

ОДЛУКУ

о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2023. години

 

Комплетан текст Одлуке можете преузети овде.