ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА”

 

СП

 

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Сесалачка пећина”.

СП „Сесалачка пећина” налази се у источној Србији у источном делу Сокобањске котлине, код села Сесалац, по коме је добила назив и од кога је удаљена 2 km северно локалним сеоским путем ка селу Рујишту.

Простор који се предлаже за заштиту обухвата Сесалачку пећину са делом долине Зарвине реке, узводно и низводно од пећине, као и деловe падина околних кречњачхих брда Церак и Вардиште. Предео Сесалачке пећине је мања, делимично измењена, физички јасно изражена, препознатљива и репрезентативна спелеолошка целина, са значајним геодиверзитетским и биодиверзитетским обележјима и вредностима од научног, естетског, културног и образовног значаја.

Укупна површина СП „Сесалачка пећина” износи 20 ha 16 a 30 m2. Према структури површина KO Сесалац по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у државној (95,93%) и приватној (4,07%) својини. На подручју СП „Сесалачка пећина” установљава се режим заштите II (другог) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), СП „Сесалачка пећина” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Полазећи од утврђених темељних природних вредности, појава и процеса од интереса за заштиту, као и функције и намене заштићеног подручја, Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање СП „Сесалачка пећина” буде поверено Туристичкој организацији Сокобања.

Студијa заштите Споменика природе „Сесалачка пећина”, коју је израдио Завод за заштиту природе Србије, достављена је 4. јула 2022. године Општинској управи општине Сокобања, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.