ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ШАЛИНАЧКИ ЛУГ"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ШАЛИНАЧКИ ЛУГ"

sl

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Шалиначки луг”.

СП „Шалиначки луг” налази се у североисточном делу Србије у селу Шалинац, град Смедерево, у пространој алувијалној равни у близини ушћа Велике Мораве у Дунав.

Природно добро које се предлаже за заштиту је преостали фрагмент алувијално-хидрофилних шума храста лужњака и пољског јасена у широком луку некадашњег меандра Велике Мораве, чију темељну природну вредност чини скупина столетних, веома робусних стабала храста лужњака (Quercus robur L.). Поред тога, Шалиначки луг је једини познати локалитет на коме се сова кукувија (Tyto alba) гнезди у дупљама.

Површина СП „Шалиначки луг” износи 19 ha 08 a 40 m2. Према структури површина KO Шалинац по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у потпуности (100%) у државној својини. На подручју СП „Шалиначки луг” утврђени су режими заштите II (другог) и III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), СП „Шалиначки луг” сврстава се у II категорију – заштићено подручје регионалног, односно великог значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) подручје  СП „Шалиначки луг” је идентификовано као подручје међународне еколошке мреже Емералд у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије под редним бр. 26 – „Шалиначки луг”.

Сходно члану 42. став 5. Закона о заштити природе, Завод за заштиту природе Србије за управљача заштићеним подручјем СП „Шалиначки луг” предлаже Јавно предузеће „Србијашуме” из Београда.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 9. новембра 2022. године Студију заштите Споменика природе „Шалиначки луг” Министарству заштите животне средине као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.