OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "ŠALINAČKI LUG"

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "ŠALINAČKI LUG"

sl

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Šalinački lug”.

SP „Šalinački lug” nalazi se u severoistočnom delu Srbije u selu Šalinac, grad Smederevo, u prostranoj aluvijalnoj ravni u blizini ušća Velike Morave u Dunav.

Prirodno dobro koje se predlaže za zaštitu je preostali fragment aluvijalno-hidrofilnih šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena u širokom luku nekadašnjeg meandra Velike Morave, čiju temeljnu prirodnu vrednost čini skupina stoletnih, veoma robusnih stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Pored toga, Šalinački lug je jedini poznati lokalitet na kome se sova kukuvija (Tyto alba) gnezdi u dupljama.

Površina SP „Šalinački lug” iznosi 19 ha 08 a 40 m2. Prema strukturi površina KO Šalinac po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u potpunosti (100%) u državnoj svojini. Na području SP „Šalinački lug” utvrđeni su režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), SP „Šalinački lug” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) područje  SP „Šalinački lug” je identifikovano kao područje međunarodne ekološke mreže Emerald u okviru ekološki značajnog područja Republike Srbije pod rednim br. 26 – „Šalinački lug”.

Shodno članu 42. stav 5. Zakona o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije za upravljača zaštićenim područjem SP „Šalinački lug” predlaže Javno preduzeće „Srbijašume” iz Beograda.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 9. novembra 2022. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Šalinački lug” Ministarstvu zaštite životne sredine kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode prirode.