Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Варденик”

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Варденик”

PIO Vardenik

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Варденик”.

Предео изузетних одлика „Варденик” (у даљем тексту ПИО „Варденик”) налази се у југоисточној Србији у оквиру подручја Власине и Крајишта највећим делом обухватајући планину Варденик. Површина ПИО „Варденик” износи 11.012,04 ha, при чему се 6.756,94 hа (61,36%) површине природног добра налази у државном власништву. Мањи део површине, 4.255,10 hа (38,64%) је у приватном власништву. Ово природно добро припада територији општине Сурдулица (КО Масурица, КО Ново Село, КО Доње Романовце, КО Горње Романовце, КО Ђурковица, КО Вучеделце, КО Битврђа, КО Топли До, КО Власина Округлица и КО Топли Дол).

ПИО „Варденик” уврштено је у еколошку мрежу Власина, преко које прелазе границе међународно значајног подручја са аспекта заштите флоре (IPA – Important plant areas - Власинска висораван). Део ПИО „Варденик” је међународно значајно подручје за птице Important Bird Areas – IBAs (RS037IBA), а налази се и у оквиру одабраног подручја за дневне лептире Prime Butterfly Areas – PBAs (Бесна Кобила 38). Због присуства одређених угрожених биљних и животињских врста и природних станишта који се налазе на Резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 102/07) ПИО „Варденик” део је еколошке мреже Власина 88. у оквиру које је и EMERALD подручје (Власина РС0000006) које чини саставни део међународне EMERALD еколошке мреже.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Варденик” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На подручју ПИО „Варденик” утврђени су режими заштите II и III степена.

Даном постављања овог обавештења престаје да важи Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Варденик – Стрешер”, објављено на веб презентацији Министарства заштите животне средине 3. јула 2019. године.

Извод из Студије заштите можете преузети овде.