ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПИО "АДА ЦИГАНЛИЈА"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПИО "АДА ЦИГАНЛИЈА"

PIO Ada Ciganlija

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Ада Циганлија”.

ПИО „Ада Циганлија” налази се на реци Сави на око 6 km од центра Београда, на подручју градских општина Чукарица и Савски венац. Осим речног острва Ада Циганлија, у обухвату заштићеног подручја је и Савско језеро и са њиме повезано таложно језеро (таложник), са њиховим обалним зонама, укључујући и насипe који Аду повезују са обалом, као и Чукарички (Савски) рукавац са обалном зоном где се улива Топчидерска река.

Са аспекта очувања биолошке разноврсности подручје предложено за заштиту има велики значај и као станиште бројне дивље флоре и фауне, посебно ретких и осетљивих врста макрогљива, и као саставни део међународног еколошког коридора који чини река Сава и обални појасеви који се протежу дуж њеног тока. Подручје Аде Циганлије обезбеђује велики број екосистемских услуга које су значајне на локалном и градском нивоу. Овај плаво-зелени појас регулише градску климу, а природна и полуприродна станишта кроз биолошке процесе врше филтрацију и пречишћавање вода и на тај начин повољно утичу на постојећа и потенцијална изворишта вода.

ПИО „Ада Циганлија” обухвата површину од 471,48 ha, на којој се утврђују режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. Према структури површина КO Чукарица и КО Савски венац по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у својини Града Београда (96,33%), односно у приватном (2,42%) и државном (1,22%) власнишву.

У складу са поступком вредновања, утврђеним Правилником о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПИО „Ада Циганлија” испуњава услов за проглашење заштићеног подручја III категорије – заштићено подручје локалног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), ПИО „Ада Циганлија” je у оквиру еколошки значајног подручја Републике Србије под редним бр. 22 – „Ушће Саве у Дунав” и чини део међународно и национално значајног подручја за птице под називом „Ушће Саве у Дунав” са класификационим кодом RS017IBA, издвојеног на основу диверзитета орнитофауне, као и присуства ретких и угрожених врста птица.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 31. октобра 2022. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Ада Циганлија” Секретаријату за заштиту животне средине града Београда, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.