OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PIO "ADA CIGANLIJA"

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PIO "ADA CIGANLIJA"

PIO Ada Ciganlija

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Ada Ciganlija”.

PIO „Ada Ciganlija” nalazi se na reci Savi na oko 6 km od centra Beograda, na području gradskih opština Čukarica i Savski venac. Osim rečnog ostrva Ada Ciganlija, u obuhvatu zaštićenog područja je i Savsko jezero i sa njime povezano taložno jezero (taložnik), sa njihovim obalnim zonama, uključujući i nasipe koji Adu povezuju sa obalom, kao i Čukarički (Savski) rukavac sa obalnom zonom gde se uliva Topčiderska reka.

Sa aspekta očuvanja biološke raznovrsnosti područje predloženo za zaštitu ima veliki značaj i kao stanište brojne divlje flore i faune, posebno retkih i osetljivih vrsta makrogljiva, i kao sastavni deo međunarodnog ekološkog koridora koji čini reka Sava i obalni pojasevi koji se protežu duž njenog toka. Područje Ade Ciganlije obezbeđuje veliki broj ekosistemskih usluga koje su značajne na lokalnom i gradskom nivou. Ovaj plavo-zeleni pojas reguliše gradsku klimu, a prirodna i poluprirodna staništa kroz biološke procese vrše filtraciju i prečišćavanje voda i na taj način povoljno utiču na postojeća i potencijalna izvorišta voda.

PIO „Ada Ciganlija” obuhvata površinu od 471,48 ha, na kojoj se utvrđuju režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena. Prema strukturi površina KO Čukarica i KO Savski venac po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u svojini Grada Beograda (96,33%), odnosno u privatnom (2,42%) i državnom (1,22%) vlasnišvu.

U skladu sa postupkom vrednovanja, utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), PIO „Ada Ciganlija” ispunjava uslov za proglašenje zaštićenog područja III kategorije – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), PIO „Ada Ciganlija” je u okviru ekološki značajnog područja Republike Srbije pod rednim br. 22 – „Ušće Save u Dunav” i čini deo međunarodno i nacionalno značajnog područja za ptice pod nazivom „Ušće Save u Dunav” sa klasifikacionim kodom RS017IBA, izdvojenog na osnovu diverziteta ornitofaune, kao i prisustva retkih i ugroženih vrsta ptica.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 31. oktobra 2022. godine Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Ada Ciganlija” Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.