Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, поднетог од привредног друштва „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин, улица Индустријска бр. 5г.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „EKO GRADNJA“ д.о.о. Зрењанин (регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 20148497; ПИБ: 104355010; претежна делатност: 2361 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу (дробилица), дана 10. марта 2022. године.

Мобилно постројење ће радити на територији Републике Србије на локацијама произвођача предметног неопасног отпада, односно на местима настанка отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: una.matijas@eko.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.