Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju privrednog društva „EKO GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju privrednog društva „EKO GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju, podnetog od privrednog društva „EKO GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin, ulica Industrijska br. 5g.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „EKO GRADNJA“ d.o.o. Zrenjanin (registrovano u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem: 20148497; PIB: 104355010; pretežna delatnost: 2361 - Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo), podnelo zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju (drobilica), dana 10. marta 2022. godine.

Mobilno postrojenje će raditi na teritoriji Republike Srbije na lokacijama proizvođača predmetnog neopasnog otpada, odnosno na mestima nastanka otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: una.matijas@eko.gov.rs.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 542, od 10 – 12 časova.