Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Београду Институт за трансфузију крви

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Београду Институт за трансфузију крви

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у улици Светог Саве број 39 у Београду, поднетог од Института за трансфузију крви.

Надлежни орган обавештава јавност да је Институт за трансфузију крви, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији у Београду, дана 27. марта 2023. године.

Институт за трансфузију крви, планира да врши физичко - хемијски третман отпада.

Увид у поднети захтев, уз претходну најаву, може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 544, од 10 – 12 часова уз претходну најаву на e-mail: otpad@eko.gov.rs.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs