Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Beogradu Institut za transfuziju krvi

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Beogradu Institut za transfuziju krvi

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 35/23) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u ulici Svetog Save broj 39 u Beogradu, podnetog od Instituta za transfuziju krvi.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Institut za transfuziju krvi, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji u Beogradu, dana 27. marta 2023. godine.

Institut za transfuziju krvi, planira da vrši fizičko - hemijski tretman otpada.

Uvid u podneti zahtev, uz prethodnu najavu, može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 544, od 10 – 12 časova uz prethodnu najavu na e-mail: otpad@eko.gov.rs.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: otpad@eko.gov.rs