Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Универзитетски клинички центар Крагујевац

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу Универзитетски клинички центар Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу, поднетог од Универзитетског клиничког центра Крагујевац, улица Змај Јовина бр. 30.

Надлежни орган обавештава јавност да је Универзитетски клинички центар Крагујевац, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Крагујевцу, дана 20. марта 2023. године.

Универзитетски клинички центар Крагујевац, врши физичко - хемијски третман отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев, уз претходну најаву, може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 544, од 10 – 12 часова.