Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Kragujevcu Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Kragujevcu Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Kragujevcu, podnetog od Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, ulica Zmaj Jovina br. 30.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Univerzitetski klinički centar Kragujevac, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Kragujevcu, dana 20. marta 2023. godine.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac, vrši fizičko - hemijski tretman otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: otpad@eko.gov.rs

Uvid u podneti zahtev, uz prethodnu najavu, može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 544, od 10 – 12 časova.