Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом на локацији „Жељковац“ у Лесковцу, привредно друштво „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом на локацији „Жељковац“ у Лесковцу, привредно друштво „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом које подлеже издавању интегрисане дозволе, на локацији „Жељковац“, на територији града Лесковца, поднетог од привредног друштва „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац.

Активности које привредно друштво „PWW Deponija dva“ д.о.о. Лесковац намерава да предузима је одлагање неопасног отпада на регионалну санитарну депонију неопасног отпада на локацији „Жељковац“, у оквиру друге фазе одлагања отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail адресу: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова, уз претходну најаву на горе наведену e-mail адресу.