Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom na lokaciji „Željkovac“ u Leskovcu, privredno društvo „PWW Deponija dva“ d.o.o. Leskovac

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom na lokaciji „Željkovac“ u Leskovcu, privredno društvo „PWW Deponija dva“ d.o.o. Leskovac

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom koje podleže izdavanju integrisane dozvole, na lokaciji „Željkovac“, na teritoriji grada Leskovca, podnetog od privrednog društva „PWW Deponija dva“ d.o.o. Leskovac.

Aktivnosti koje privredno društvo „PWW Deponija dva“ d.o.o. Leskovac namerava da preduzima je odlaganje neopasnog otpada na regionalnu sanitarnu deponiju neopasnog otpada na lokaciji „Željkovac“, u okviru druge faze odlaganja otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail adresu: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 542, od 10 – 12 časova, uz prethodnu najavu na gore navedenu e-mail adresu.