Oбавештење о одузимању дозволе привредном друштву „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд

Oбавештење о одузимању дозволе привредном друштву „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

Oбавештење о одузимању дозволе

привредном друштву Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд

за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у улици Војводе Степе 414в у Београду, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС), члана 24. став 3. Закона о државној управи  („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/20 и 116/22) и члана 67. став 1. тач. 2) и 3) Закона о управљању отпадом, је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у улици Војводе Степе 414в у Београду, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, привредном друштву „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд, са седиштем у улици Војводе Степе 414 в у Београду, решењем број 19-00-00077/2016-16 од 25. октобра 2016. године, због непоступања у складу са условима утврђеним у дозволи и непоступања у складу са законом и прописима у области управљања отпадом у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада. 

Привредном друштву „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем и складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у улици Војводе Степе 414в у Београду, на катастарским парцелама бр. 7992/1 и 7992/2 КО Београд 3 и ОБАВЕЗУЈЕ се привредно друштвo „Investfarm-Impex“ д.о.о. Београд да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним и опасним отпадом на локацији у улици Војводе Степе 414в у Београду, на катастарским парцелама бр. 7992/1 и 7992/2 КО Београд 3, а које су прописане дозволом и предвиђене планом за затварање постројења за управљање отпадом.