Obaveštenje o oduzimanju dozvole privrednom društvu „Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd

Obaveštenje o oduzimanju dozvole privrednom društvu „Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

Obaveštenje o oduzimanju dozvole

privrednom društvu Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd

za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u ulici Vojvode Stepe 414v u Beogradu, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - odluka US), člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi  („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18), člana 6. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 128/20 i 116/22) i člana 67. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o upravljanju otpadom, je donelo Rešenje da se ODUZIMA DOZVOLA  za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u ulici Vojvode Stepe 414v u Beogradu, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, privrednom društvu „Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd, sa sedištem u ulici Vojvode Stepe 414 v u Beogradu, rešenjem broj 19-00-00077/2016-16 od 25. oktobra 2016. godine, zbog nepostupanja u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli i nepostupanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti upravljanja otpadom u toku obavljanja delatnosti skladištenja neopasnog i opasnog otpada. 

Privrednom društvu „Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd ZABRANjUJE se dalji prijem i skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u ulici Vojvode Stepe 414v u Beogradu, na katastarskim parcelama br. 7992/1 i 7992/2 KO Beograd 3 i OBAVEZUJE se privredno društvo „Investfarm-Impex“ d.o.o. Beograd da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja neopasnim i opasnim otpadom na lokaciji u ulici Vojvode Stepe 414v u Beogradu, na katastarskim parcelama br. 7992/1 i 7992/2 KO Beograd 3, a koje su propisane dozvolom i predviđene planom za zatvaranje postrojenja za upravljanje otpadom.