Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“, у Мајданпеку

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“, у Мајданпеку

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор – Рудник бакра Мајданпек, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“, у Мајданпеку, на кат.парцелама број 1257/13 и 1257/16 КО Мајданпек
 
     Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.