Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „Valja Fundata“, u Majdanpeku

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „Valja Fundata“, u Majdanpeku

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor – Rudnik bakra Majdanpek, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „Valja Fundata“, u Majdanpeku, na kat.parcelama broj 1257/13 i 1257/16 KO Majdanpek
 
     Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.