"MARLO GREEN" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом на катастарским парцелама бр. 2220, 2225 и 2221 КО Винча

"MARLO GREEN" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом на катастарским парцелама бр. 2220, 2225 и 2221 КО Винча

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „MARLO GREEN“ д.о.о. Београд, ул. Генерала Никодија Стефановића бр. 3, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом на катастарским парцелама бр. 2220, 2225 и 2221 КО Винча, Градска општина Гроцка, град Београд.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.