"MARLO GREEN" d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom na katastarskim parcelama br. 2220, 2225 i 2221 KO Vinča

"MARLO GREEN" d.o.o. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom na katastarskim parcelama br. 2220, 2225 i 2221 KO Vinča

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „MARLO GREEN“ d.o.o. Beograd, ul. Generala Nikodija Stefanovića br. 3, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom na katastarskim parcelama br. 2220, 2225 i 2221 KO Vinča, Gradska opština Grocka, grad Beograd.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.