"Hansgrohe" д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

"Hansgrohe" д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће "Hansgrohe" д.о.о., поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, у оквиру производног комплекса (фаза 2), на к.п. број 18722 K.О. Ваљево, Град Ваљево, заведен под бројем 353-02-2212/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.