"Hansgrohe" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica

"Hansgrohe" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće "Hansgrohe" d.o.o., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, u okviru proizvodnog kompleksa (faza 2), na k.p. broj 18722 K.O. Valjevo, Grad Valjevo, zaveden pod brojem 353-02-2212/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.