Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+575 до км22+650, на делу к.п.бр. 14036 и 14037, КО Бадовинци

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+575 до км22+650, на делу к.п.бр. 14036 и 14037, КО Бадовинци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''TEMPEST TRADE'' д.о.о, из Шапца, Мике Петровића Аласа 67, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км22+575 до км22+650, на делу к.п.бр. 14036 и 14037, КО Бадовинци, на територији СО Богатић, дана 04.10.2021. године, заведен под бројем 353-02-2745/2021-03.

     Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.