Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na stacionaži od km22+575 do km22+650, na delu k.p.br. 14036 i 14037, KO Badovinci

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na stacionaži od km22+575 do km22+650, na delu k.p.br. 14036 i 14037, KO Badovinci

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Šapca, Mike Petrovića Alasa 67, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz korita reke Drine, na stacionaži od km22+575 do km22+650, na delu k.p.br. 14036 i 14037, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić, dana 04.10.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2745/2021-03.

     Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.