"Silver Kop Development" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - комплекса фазне изградње објеката за туристички смештај, КО Крива Река на територији општине Брус

"Silver Kop Development" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - комплекса фазне изградње објеката за туристички смештај, КО Крива Река на територији општине Брус

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројектa "Silver Kop Development" d.о.о., Шпанских бораца бр. 3 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - комплекса фазне изградње објеката за туристички смештај Тип 2 типски објекат Су+П – 9 објеката и објекат пратећег садржаја По+Су+П+Пк на кат.парцелама бр. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27 КО Крива Река на територији општине Брус, у Националном парку „Копаоник“, заведен под бројем 353-02-01874/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину Захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.