"Silver Kop Development" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - kompleksa fazne izgradnje objekata za turistički smeštaj, KO Kriva Reka na teritoriji opštine Brus

"Silver Kop Development" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - kompleksa fazne izgradnje objekata za turistički smeštaj, KO Kriva Reka na teritoriji opštine Brus

Na osnovu čl. 10. stav 1. i stav 2. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta "Silver Kop Development" d.o.o., Španskih boraca br. 3 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - kompleksa fazne izgradnje objekata za turistički smeštaj Tip 2 tipski objekat Su+P – 9 objekata i objekat pratećeg sadržaja Po+Su+P+Pk na kat.parcelama br. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27 KO Kriva Reka na teritoriji opštine Brus, u Nacionalnom parku „Kopaonik“, zaveden pod brojem 353-02-01874/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu Zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.