Општина Неготин - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бунара, резервоара, потисног и повратног цевовода за водоснабдевање комплекса Рајачке пимнице на територији КО Рајац, СО Неготин

Општина Неготин - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бунара, резервоара, потисног и повратног цевовода за водоснабдевање комплекса Рајачке пимнице на територији КО Рајац, СО Неготин

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ОПШТИНА НЕГОТИН, Општинска управа Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бунара, резервоара, потисног и повратног цевовода за водоснабдевање комплекса Рајачке пимнице, на к.п.бр. 4445, 10066, 4529, 4530, 4582, 4581, 4583, 4591, 4590, 10087, 4096, 10048, на територији КО Рајац, на подручју СО Неготин, дана 21.06.2021. године, заведен под бројем 011-00-838/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.