Opština Negotin - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje bunara, rezervoara, potisnog i povratnog cevovoda za vodosnabdevanje kompleksa Rajačke pimnice na teritoriji KO Rajac, SO Negotin

Opština Negotin - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje bunara, rezervoara, potisnog i povratnog cevovoda za vodosnabdevanje kompleksa Rajačke pimnice na teritoriji KO Rajac, SO Negotin

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, OPŠTINA NEGOTIN, Opštinska uprava Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje bunara, rezervoara, potisnog i povratnog cevovoda za vodosnabdevanje kompleksa Rajačke pimnice, na k.p.br. 4445, 10066, 4529, 4530, 4582, 4581, 4583, 4591, 4590, 10087, 4096, 10048, na teritoriji KO Rajac, na području SO Negotin, dana 21.06.2021. godine, zaveden pod brojem 011-00-838/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.