''НИСКОГРАДЊА РАДОСАВЉЕВИЋ'' д.о.о. Ћуприја - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, из корита реке Велике Мораве

''НИСКОГРАДЊА РАДОСАВЉЕВИЋ'' д.о.о. Ћуприја - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''НИСКОГРАДЊА РАДОСАВЉЕВИЋ'' д.о.о. Ћуприја, Огранак Шљункара, из Параћина, Браће Теокаревић 13А, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, из корита реке Велике Мораве, на приближној стационажи од км 165+372 до км 165+928, на к.п.бр. 1632/1, 1632/2, 1637, 1638, 1641, 1720 и 1721, КО Својново, на територији СО Параћин, дана 05.09.2022. године, заведен под бројем 353-02-3158/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.