''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija, Ogranak Šljunkara, iz Paraćina, Braće Teokarević 13A, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave, na približnoj stacionaži od km 165+372 do km 165+928, na k.p.br. 1632/1, 1632/2, 1637, 1638, 1641, 1720 i 1721, KO Svojnovo, na teritoriji SO Paraćin, dana 05.09.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-3158/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.