"KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности По+Су+П+2+Пк на КО Копаоник на територији општине Рашка

"KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности По+Су+П+2+Пк на КО Копаоник на територији општине Рашка

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројектa "KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" д.о.о. Кнеза Милоша бр. 58 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности По+Су+П+2+Пк на кат.парцели бр. 1502/54, 1502/127, 1502/128, 1502/129, 1502/130 и 1504/136 КО Копаоник на територији општине Рашка, заведен под бројем 353-02-01838/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.