"KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti Po+Su+P+2+Pk na KO Kopaonik na teritoriji opštine Raška

"KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti Po+Su+P+2+Pk na KO Kopaonik na teritoriji opštine Raška

Na osnovu čl. 10. stav 1. i stav 2. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta "KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" d.o.o. Kneza Miloša br. 58 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti Po+Su+P+2+Pk na kat.parceli br. 1502/54, 1502/127, 1502/128, 1502/129, 1502/130 i 1504/136 KO Kopaonik na teritoriji opštine Raška, zaveden pod brojem 353-02-01838/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.