''ЈУ-ДРВО 2000'' д.о.о, Црнa Барa - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, КО Салаш Црнобарски, на територији СО Богатић

''ЈУ-ДРВО 2000'' д.о.о, Црнa Барa - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, КО Салаш Црнобарски, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''ЈУ-ДРВО 2000'' д.о.о, из Црне Баре, Витомира Марјановића 59, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км 4+300 до км 4+360, на к.п.бр. 82, 83, 84, 85, 86 и 87, КО Салаш Црнобарски, на територији СО Богатић, дана 29.07.2021. године, заведен под бројем 353-02-2190/2021-03, као и допуну истог на захтев овог органа, дана 28.09.2021.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.