ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП "Путеви Србије", поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке на км. 4+065 државног пута IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац деоница: петља Ниш исток-Малча, реконструкцију приступне саобраћајнице и регулацију водотока, на катастарским парцелама бр. 7646, 1496, 1499, 1497, 1498, 1622, 1626/1, 1633, 1459/2, 1474, 1514, 1629/1, 1629/3, 1631, 1632, 1634 и 1636, све КО Горњи Матејевац, на територији града Ниша, потребнe за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта фаза север („Сл. лист града Ниша“, бр. 44/19)., заведен под бројем 353-02-01583/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.