JP "Putevi Srbije" - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke

JP "Putevi Srbije" - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP "Putevi Srbije", podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke na km. 4+065 državnog puta IIB reda br. 426, u selu Gornji Matejevac deonica: petlja Niš istok-Malča, rekonstrukciju pristupne saobraćajnice i regulaciju vodotoka, na katastarskim parcelama br. 7646, 1496, 1499, 1497, 1498, 1622, 1626/1, 1633, 1459/2, 1474, 1514, 1629/1, 1629/3, 1631, 1632, 1634 i 1636, sve KO Gornji Matejevac, na teritoriji grada Niša, potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Planom generalne regulacije područja gradske opštine Pantelej četvrta faza sever („Sl. list grada Niša“, br. 44/19)., zaveden pod brojem 353-02-01583/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.