“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5

“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта,“Инфраструктура железнице Србије“ ад, ул. Немањина 6, Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5, због укрштања са новом пругом Београд-Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад- Суботица- државна граница (Келебија), на к.п. бр. 3933, 4420, 4331/1, 4428, 3989, 3990, 4335, 3991, 3995/8, 3995/6, 3995/5, 3995/7, 3996, 3997, 4419/2 4000/3 КО Руменка, град Нови Сад

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.