“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1136 TS Novi Sad 3-TS Novi Sad 5

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1136 TS Novi Sad 3-TS Novi Sad 5

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta,“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, ul. Nemanjina 6, Beograd podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1136 TS Novi Sad 3-TS Novi Sad 5, zbog ukrštanja sa novom prugom Beograd-Subotica državna granica (Kelebija), deonica pruge Novi Sad- Subotica- državna granica (Kelebija), na k.p. br. 3933, 4420, 4331/1, 4428, 3989, 3990, 4335, 3991, 3995/8, 3995/6, 3995/5, 3995/7, 3996, 3997, 4419/2 4000/3 KO Rumenka, grad Novi Sad

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.