Антић Горан, Звечан - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини, КО Ћуштица, на територији општине Књажевац

Антић Горан, Звечан - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини, КО Ћуштица, на територији општине Књажевац

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Антић Горан, Краља Милутина бр. 52, Звечан, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела „Јелкице“ на Јабучком Равништу на Старој планини, три апарт хотела, Ј-2, УАС-2.2а и УАС-2.2.б са приступним саобраћајницама, паркингом, пешачким стазама и платоима на кат.парцели бр. 3959/15, 3959/2, 3959/7 и 3965/1 КО Ћуштица, на територији општине Књажевац, заведен под бројем 353-02-00989/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.