''СИЛУР'' д.о.о. Краљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева

''СИЛУР'' д.о.о. Краљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ''СИЛУР'' д.о.о. Краљево поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева, заведен под бројем 353-02-1076/2023-03, на к.п. број 1919, 1920, 1921, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 2089, 2093, 2094, 2096, 2103, 2104, 2105/1, 2105/2, 2106, 2107, 2108, 2109, 2111/1, 2111/2, 1112, 2113/1, 2113/2, 1114/1, 1114/2, 2114/3, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, све КО Отроци, СО Врњачка Бања и на делу к.п. 1918, 1922, 1925, 1926, 1927, 1960, 1966, 1967, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2087, 2088, 2090, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2092/1, 2092/2, 2095, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2131, 2580, 2581, 2583, све КО Отроци, СО Врњачка Бања, заведен под бројем 353-02-3654/2023-03. Експлоатационо поље је дефинисано следећим координатама темених тачака:

 

 

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Врњачка Бања, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО врњачка Бања, СО Врњачка Бања, Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, дана 17.11.2023. године са почетком у 1300 часова.