''SILUR'' d.o.o. Kraljevo - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva

''SILUR'' d.o.o. Kraljevo - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''SILUR'' d.o.o. Kraljevo podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva, zaveden pod brojem 353-02-1076/2023-03, na k.p. broj 1919, 1920, 1921, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 2089, 2093, 2094, 2096, 2103, 2104, 2105/1, 2105/2, 2106, 2107, 2108, 2109, 2111/1, 2111/2, 1112, 2113/1, 2113/2, 1114/1, 1114/2, 2114/3, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, sve KO Otroci, SO Vrnjačka Banja i na delu k.p. 1918, 1922, 1925, 1926, 1927, 1960, 1966, 1967, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2087, 2088, 2090, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2092/1, 2092/2, 2095, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2115, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2131, 2580, 2581, 2583, sve KO Otroci, SO Vrnjačka Banja, zaveden pod brojem 353-02-3654/2023-03. Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

 

 

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Vrnjačka Banja, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama SO vrnjačka Banja, SO Vrnjačka Banja, Kruševačka 17, 36210 Vrnjačka Banja, dana 17.11.2023. godine sa početkom u 1300 časova.