„Путеви Србије“ Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жив. сред. пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца, на кат. парц. у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац

„Путеви Србије“ Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жив. сред. пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца, на кат. парц. у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац

 

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05),
Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП „Путеви Србије“ Булевар краља Александра бр. 282 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац, на територији града Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити, у просторијама Министарства на Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама градске управе Крагујевац, ул. Трг Слободе бр. 1.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 15.09.2023. године у 12:00  часова, у просторијама градске управе Крагујевац, ул. Трг Слободе бр. 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.