„Putevi Srbije“ Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca, na kat. parc. u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac

„Putevi Srbije“ Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca, na kat. parc. u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05),
Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP „Putevi Srbije“ Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac, na teritoriji grada Kragujevca.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti, u prostorijama Ministarstva na Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama gradske uprave Kragujevac, ul. Trg Slobode br. 1.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 15.09.2023. godine u 12:00  časova, u prostorijama gradske uprave Kragujevac, ul. Trg Slobode br. 1, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.