Општина Неготин - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице

Општина Неготин - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице, Општина Неготин, на катастарским парцелама бр. 4949, 4950, 10087, 4612, 4611, 4613, 10066, 4581, 4548, 4549, 4630, 4622, 4618, 4654, 4638, 4657, 4667, 4864, 4892, 4891, 4888, 4899, 4903, 4915, 4927, 4928, 4929, 4930, 4940, 4941, 4942, 4944, 10067, 4748, 4725, 4865/1, 4826, 4709, 4688, 4865/2, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4812, 4762, 4801, 4798, 4807, 4812, 4844, 4842, 4841, 4819, 4796, 4792, 4790, 4787, 4786, 4785, 4784, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4854, 4855, 4856, 4857, 6439 КО Рајац, Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19 300 Неготин.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19 300 Неготин,

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 19.08.2021. године у 13 00  часова, у просторијама Општинске управе Неготин, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.